آذربایجان: مسجد مشیدی دادش بسته های غذایی اولین را برای نیازمندان در ماه رمضان کنار هم قرار دادن می تنبل [photos]


شفقنا- مسجد مشیدی دادش آذربایجان برای نیازمندان در ماه رمضان بسته های غذایی اولین تهیه می تنبل.

فراتر اجتناب کرده اند آذربایجان: مسجد مشیدی دادش بسته های غذایی اولین را برای نیازمندان در ماه رمضان کنار هم قرار دادن می تنبل [photos] وی اولین بار در خبرگزاری در سراسر جهان شیعه حضور کشف شد.