آرارات میرزویان محل کار بازرگانی ارمنستان را در بمبئی زیر تذکر کنسولگری افتخاری جمهوری چنای افتتاح کردآرارات میرزویان محل کار بازرگانی ارمنستان را در بمبئی زیر تذکر کنسولگری افتخاری جمهوری چنای افتتاح کرد | صبح – بیگ ۲۴ خبرگزاف گویی به محتوا
آرارات میرزویان محل کار بازرگانی ارمنستان را در بمبئی زیر تذکر کنسولگری افتخاری جمهوری چنای افتتاح کرد | آراووت – اطلاعات ارمنستان
دسته‌ها اطلاعات اخیر