آرارات میرزویان همراه خود وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان کسب اطلاعات در مورد تصمیم گیری مرز، تشکیل کمیته ایمنی مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی برای مذاکرات صلح گفتگو کرد.


به گزارش وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان روز ۱۱ آوریل همراه خود گیون پراموف وزیر امور خارجه آذربایجان تلفنی گفتگو کرد.

{در این} ادعا آمده است کدام ممکن است وزیران با اشاره به تصمیم گیری مرزها، تحمیل کمیسیون ایمنی مرزها، آمادگی برای گفتگوهای صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات بشردوستانه تبادل تذکر کردند.

در صورت تفسیر خطایی در محتوای متنی، پیامی را به ویرایشگر کشتی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا را ادعا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید Ctrl-Enter را فشار دهید.