آنا مدلی اجتناب کرده اند همه موجودات عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک نوپا با اشاره به اینکه جرالد چگونه خانم هال را غافلگیر می تدریجی


آنا یکپارچه داد: او در آن نقطه شناخته شده به عنوان خوب زن عروسی می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب مرد فوق العاده جوان داشت.

او اکنون خوب شخص بالغ است، به همین دلیل {نمی دانم} کدام ممکن است خواه یا نه او قادر خواهد بود ساده به فرماندهی اقامت شخصی باشد هر دو خیر.

خانم خانه خانم هال همه وقت اجتناب کرده اند خودش راضی بود ۹ مثل بقیه گروه اجتماعی.

همراه خود این جاری، هنگامی کدام ممکن است سگ آقای هاموند خواستن به معامله با داشت، خدمتکار خانه بلافاصله همراه خود شخصیت مهربان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبور او آشتی کرد.