اجزا نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مس به قطعا ارزش آن را دارد حدود ۳۰۹ میلیون تومان اجتناب کرده اند این پست به خانه شکنی سر خورد. افشای پلیس


گزارش خانه شکنی زمستانی به پلیس اعلان قتایک رسید. در ۱۴ دی ماه همراه خود وسط مدیریت عملیاتی مبنی بر خانه شکنی روغن ترانسفورماتور اجتناب کرده اند وسط روستای آرینگ تصمیم گرفته شد.

گروه عملیاتی همراه خود حضور در محل حادثه متوجه شدند از بیست و دو به همان اندازه ۲۴ دی ماه سال جاری اجزا نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسی این نیروگاه با بیرون استفاده به خانه شکنی گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۳۰۹ میلیون تومان خسارت به این نمایندگی وارد کرده است.

در اتصال همراه خود این خانه شکنی پرونده جنایت {تشکیل شده است}.

اقدامات ایجاد فشرده به پایان رسید. همکاران اداره کل پلیس جنایت به کار افشاگری ماموران پلیس قتایک پیوستند. در پی این دانش اطلاعاتی مبنی بر خانه شکنی بالقوه سه شخص یکی اجتناب کرده اند نورخوربرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ نفر اجتناب کرده اند ایروان به انگشت به اینجا رسید.

۲۱ فروردین ماه ماموران اداره کل جنایت پلیس اعلان متهم قاتایک را ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کوتایک منتقل کردند.

تفسیری اجتناب کرده اند اعتراف دادند. به نظر می رسد کدام ممکن است این خانه شکنی در عوامل مختلف ایروان خریداری شده است.
بازداشت شدگان برای بازجویی به ابویان معرفی شده است شدند.

وضعیت روشن تر شد.

در صورت تفسیر خطایی در محتوای متنی، پیامی را به ویرایشگر کشتی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا را ادعا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید Ctrl-Enter را فشار دهید.