اطلاعات جدید اجتناب کرده اند آزادسازی ۷ میلیارد دلار پول خارجی منجمد ایران
عالی مقام برتر رتبه قلمرو ای فردا سه شنبه همراه خود هدف پایان دادن سازوکار آزادسازی ۷ میلیارد دلار ارزهای منجمد ایران راهی تهران تبدیل می شود.