امی مید، قهرمان مسکن بی تجربه در کیسی – باب خبر


این ماه ما اجتناب کرده اند امی مید، قهرمان مسکن بی تجربه در کیسی استقبال می کنیم.

وقتی امی غول پیکر می شد، مسکن بی تجربه همه وقت در پس زمینه بود. او به خاطر می آورد کدام ممکن است مادرش او را الهام بخش می کرد تا به سیاره ای کدام ممکن است در آن مسکن می تنبل اهمیت دهد. با این وجود، اکنون کدام ممکن است امی بالاتر شده است، مدیریت بیشتری با توجه به کارهایی کدام ممکن است ممکن است انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسکن شخصی اصلاح می دهد، دارد.

/ تخلیه نهایی. این مطالب اجتناب کرده اند گروه/نویسنده (نویسندگان) مبدأ بالقوه است ماهیت دوم به روز داشته باشد، برای خوانایی، سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید شده اصلاح شده است. {دیدگاه ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد خاص شده متعلق به نویسنده (ها) است. به طور مناسب همین جا را بیانیه کنید.