ایسپاگیان: غیبت سارا جوانمردی در اردوی نیروی کار سراسری چتر نجات هماهنگ شده است


ایسپاگیان: غیبت سارا جوانمردی در اردوی تیم ملی چتر نجات هماهنگ شده است

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیممحمد شروین الصباغیان کسب اطلاعات در مورد جایگاه داود علیبوریان، سراسری پوش پیشکسوت والیبال کدام ممکن است به نیروی کار سراسری دعوت نشده است، ذکر شد: در جاری دسترسی پرونده الیبوریان هستیم. این یکی اجتناب کرده اند دارایی های ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن مراقبت خواهیم کرد. به هر طریقی علیبوریان خوشحال از می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین سال در نیروی کار سراسری خدمت کرده است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد اینکه سارا جوانمردی به صورت انحصاری ورزش می تدریجی، دلیل داد کدام ممکن است هر کاری کدام ممکن است انجام داده با توافق فدراسیون {بوده است}. شخص او را آموزش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما انجام او را زیر تذکر داریم. جنتلمنی شرایط شخصی را با فدراسیون {در میان} گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع در زمان صحیح به اردوی نیروی کار سراسری چترباز اضافه خواهد بود.

رئیس فدراسیون ورزشکاران جانباز را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلول در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه جوانمردی تقاضا معلم خارجی کرده است، ذکر شد: با توجه به معلم خارجی چیزی به ما نگفته است. درک با منطقه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر اتحادیه هماهنگ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی ندارد.

انتهای پیام/

تأمین: تسنیم