ایشخان سقاتلیان درباره محرومیت از غیبت. شما می دانید که این مأموریت چقدر ثانویه است، ما مأموریت مردم را داریم.» صبحایشخان سقاتلیان درباره محرومیت از غیبت. شما می دانید که این مأموریت چقدر ثانویه است، ما مأموریت مردم را داریم.» صبح – بیگ ۲۴ خبرپرش به محتوا
ایشخان سقاتلیان درباره محرومیت از غیبت. شما می دانید که این مأموریت چقدر ثانویه است، ما مأموریت مردم را داریم.» آراووت – اخبار ارمنستان
دسته‌ها اخبار داغ