“بانوی اول” نبرد بین رحم امانوئل را انتخاب کنید و انتخاب کنید میشل اوباما را به تصویر می کشد – خواه یا نه از واقعی است؟


در جاری پردازش…

موفقیت! خواهید کرد در لیست هستید

اوف خطایی روی داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نتوانستیم اشتراک خواهید کرد را پردازش کنیم. لطفا صفحه را مجددا اضافه کردن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر امتحان شده کنید.