به دلیل مذاکرات بین نیروهای حافظ صلح روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی آذربایجان، آنها همراه خود ادای احترام به مواضع اولین موافقت کردند.


به گزارش محل کار رسانه ای آرتساخ، نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان در روز ۲۵ آوریل در حوالی شهر سیسولان در جهان مارکرت در جهان {بی طرف} جاده میانی مرتکب تخلف شدند.

به اطلاع ممکن است می رساند کدام ممکن است به دلیل مذاکرات {انجام شده} توسط نیروهای حافظ صلح روسیه در آرتساخ، نیروهای آذربایجان اخیرا همراه خود ادای احترام به مواضع اولین موافقت کردند.

در صورت بیانیه خطایی در محتوای متنی، پیامی را به ویرایشگر کشتی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا را ادعا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید Ctrl-Enter را فشار دهید.