به نظر می رسد «مشخص» بن شفارد بینندگان را درگیر کرده است – باب خبر


همراه خود این جاری، او مشتاق بود کدام ممکن است دریافت کرد های شخصی را برای مقابله با ببرد، کدام ممکن است باعث ناامیدی بینندگان شد.

آنها بافت کردند کدام ممکن است او خواهد شد به سادگی دریافت کرد جکپات ۱۰۰۰۰ پوندی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بن تدریجی کرد کدام ممکن است اینطور {بوده است}.

در صحبت همراه خود Mirror در سال ۲۰۱۵، بن سریع کرد کدام ممکن است او در حالی کدام ممکن است دلیل می دهد کدام ممکن است چگونه پدرش تحمل حرکت لیفت پلک قرار گرفته است، اقدامی را “رد نمی شود”.

او اظهار داشت: من می خواهم انجام کاری را رد {نمی کنم}. من می خواهم الان دندان هایم را مرتب کرده ام، کاری کدام ممکن است همسرم سال ها این کار را انجام داده بود.