به کلاغ جوجه تیغی {کمک کنید} به همان اندازه اجتناب کرده اند جاده حرکت تنبل!


کروپرنده ای باهوش است کدام ممکن است عمر تمدید شده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها فیلم های مختلفی اجتناب کرده اند این پرنده در جاری تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام کارهای غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب در آن موجود است. فضای سایبری ممکن است دیده شود. در همین جا ویدیویی اجتناب کرده اند منصفانه کلاغ است کدام ممکن است به کسی {کمک می کند} خارپشت می بینید کدام ممکن است قصد دارد اجتناب کرده اند جاده رد شود.