بیمه امبر هرد از پرداخت ۸ میلیون دلار خسارت خودداری کرد زیرا او عمداً جانی دپ را بدنام کرد.


بر اساس گزارش لس آنجلس تایمز، یافته های واقعی هیئت منصفه نشان داد که مسئولیت هرد ناشی از عمل(های) عمدی هرد است.

ماه گذشته، آقای دپ پس از اینکه هیئت منصفه متوجه شد که خانم هرد در یک مقاله نظری منتشر شده توسط واشنگتن پست در سال ۲۰۱۸، او را بدنام کرده است، برنده دعوای افترا علیه خانم هرد شد.

این مقاله تجربه او را به عنوان یک بازمانده از خشونت خانگی مورد بحث قرار داد و هیئت منصفه دریافتند که مطالب “بدخواهانه” در تحقیر آقای دپ است.

هفته گذشته، تیم حقوقی خانم هرد درخواست تجدیدنظر داد و از دادگاه شهرستان فیرفکس خواست که این حکم را لغو کند یا دستور محاکمه جدید بدهد.