تریاک “طلای بی تجربه” طالبان را تفریحی می تدریجی / چرخ دنده مخدر مقوا طالبان برای محبوبیت است. عبدالحمید اعتمادی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرگزاری شیعه شفقنا افغانستان


شفقنا افغانستان- ملا هبت الله آخوندزاده رئیس طالبان اخیرا همراه خود صدور فرمانی کشت، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق چرخ دنده مخدر در افغانستان را ممنوع کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود کدام ممکن است هرکس اجتناب کرده اند این فرمان تخلف تدریجی مجازات می تواند.
در همین جاری، برخی اجتناب کرده اند آگاهان جهان نسبت به انتخاب مدیریت طالبان تردید دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویند کدام ممکن است طالبان اجتناب کرده اند فاجعه چرخ دنده مخدر شناخته شده به عنوان مقوا تفریحی در برخورد همراه خود کشورهای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان استفاده می کنند.
داکتر عبدالحمید اعتمادی، درک علوم سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک دانشکده به خبرگزاری شفقنا ذکر شد: به صورت جداگانه طالبان همراه خود ممنوعیت کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق چرخ دنده مخدر پیام روشنی به خارجی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کشورهای همسایه دارد کدام ممکن است این گروه تمایل دارد اجتناب کرده اند این ماده شناخته شده به عنوان منصفانه اهرم بیشترین استفاده را ببرید.طالبان می خواهند او به جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان می گوید کدام ممکن است مقامات او توانایی کشتی همراه خود چرخ دنده مخدر را دارد، با این حال با توجه به اینکه آنها “به رسمیت شناخته شوند” را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آنها همکاری کنند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملاً برعکس، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ملت تکثیر شوند.
اعتمادی افزود: موضع طالبان در قبال بیگانگان حامل پیامی تعدادی از وجهی است. طالبان اجتناب کرده اند جهان می خواهند کدام ممکن است برای بقای حکومت شخصی به رسمیت شناخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اختصاص داده شده خواهند شد کدام ممکن است کشت، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق چرخ دنده مخدر را متوقف کنند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، این اقدام طالبان مشابه دشواری تعطیلی مدارس است، مقوا تفریحی این گروه است کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن برای اخاذی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیاز طلبی استفاده می کنند، یعنی ما مدارس را باز می کنیم با این حال همراه خود ما شناخته شده می شویم. با اشاره به چرخ دنده مخدر هم همینطور.

اصلی بودجه طالبان اجتناب کرده اند چرخ دنده مخدر تامین می شد

وی علاوه بر این به مقیاس تولید دیگری انتخاب حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق چرخ دنده مخدر کدام ممکن است شبیه به چرخ دنده مخدر {خواهد بود} ردیابی کرد. شناخته شده به عنوان مثال، در گذشته اجتناب کرده اند این فرمان، قیمت منصفانه کیلو دوا در هلمند نزدیک به ۴۳۰ دالر بود، با این حال در حال حاضر همین میزان تریاک به ۲۳۰۰ دالر رسیده است، یعنی قبلاً قیمت تریاک ۲ برابر شده است.
این درک دانشکده علاوه بر این ذکر شد: علاوه بر این باید ذکر شد کدام ممکن است در ۲۰ سال قبلی تا حد زیادی بودجه طالبان اجتناب کرده اند طریق کشت چرخ دنده مخدر صرفه جویی شده است. گزارش‌ها حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است در بیست سال قبلی، بخش‌هایی اجتناب کرده اند ولایت هلمند کدام ممکن است ۹ در کنترول مقامات افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ توسط دست آمریکایی‌ها بود، به مأمنی برای کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت چرخ دنده مخدر تغییر شده است.

تریاک برای طالبان طلای بی تجربه است

الاعتماد ذکر شد: “تریاک عملکرد طلای بی تجربه طالبان را تفریحی می تدریجی” به همان اندازه درخواست شده است های آنها را برآورده تدریجی.
وی علاوه بر این به معضل مناطق چرخ دنده مخدر افغانستان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: چرخ دنده مخدر افغانستان در جهان به طور قابل توجهی برای کشورهای همسایه مشابه پاکستان، ایران، ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی کشورهای تولید دیگری تهدیدی فوق العاده انتقادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل برانگیز است کدام ممکن است منشا این مشکل هاست. در بیست سال قبلی جنبش طالبان بود. متعاقباً انتخاب مدیریت این گروه با اشاره به چرخ دنده مخدر به کشورهای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای همسایه کدام ممکن است در مسیر درست حرکت کنید ترانزیت چرخ دنده مخدر قرار دارند نیز این پیام را می دهد کدام ممکن است اگر نمی خواهند مورد شبح چرخ دنده مخدر قرار گیرند، مقامات باید این گروه را بشناسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آنها همکاری تدریجی.

طالبان اجتناب کرده اند کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت چرخ دنده مخدر حمایت کردند

این تحلیلگر سیاسی انتخاب طالبان برای ممنوعیت کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت چرخ دنده مخدر را مشکلی برای حکومت این گروه نمی داند: «ممنوعیت کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت چرخ دنده مخدر برای طالبان نیز چالشی است، از می دانیم کدام ممکن است در برخی مناطق هلمند موجود است. ولایت نیمروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این زابل ایران، بخشی اجتناب کرده اند گروه این مناطق سال هاست کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق چرخ دنده مخدر مسکن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پول کلانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند این طریق به انگشت می آورند رفتار کرده اند. افراد {در این} مناطق تا حد زیادی به انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق چرخ دنده مخدر می پردازند به همان اندازه اینکه حرفه های تولید دیگری را دنبال کنند هر دو به دبیرستان، دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای خوشایند تولید دیگری بروند.»
اعتمادی افزود: واقعیت اینجا است کدام ممکن است کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت چرخ دنده مخدر در افغانستان زیر تذکر طالبان انجام تبدیل می شود، با این حال اکنون به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است اگر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان این گروه را بشناسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به درخواست شده است های آن ها حرکت کنند، تولید دیگری وجود می تواند داشته باشد. ضرر برای طالبان». را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ضرر بیکاری این بخش اجتناب کرده اند مردم است کدام ممکن است به انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق چرخ دنده مخدر می پرداختند.

خبر زودترهدف: توقف درگیری در سرزمین های پشتون