تورم به همان اندازه حدودی مهار شده است/ برای اداره ملت جستجو در خارج اجتناب کرده اند ملت نیستیم


را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} مقامات، به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} مقامات، آیت الله سید ابراهیم رئیسی درست در این لحظه دوشنبه در دیدار همراه خود یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری اهل بیت علیهم السلام در ساعت شب. اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی آن ائمه حضرت خدیجه (سلام الله علیها) همراه خود خاص اینکه درست در این لحظه به خاطر پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد، مسئولیت بزرگی داریم کدام ممکن است مشکلات ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را رفع کنیم، خاص کردند.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به شرایط نامناسب مالی در ابتدای مقامات سیزدهم ذکر شد: همراه خود عنایت خداوند متعال توانستیم با بیرون استقراض اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی هر دو تحمیل درآمدی کدام ممکن است به میزان قابل توجهی برای ملت تحمیل شود. افزایش تورم، تیز کردن حقوق کارگران با بیرون روز مرخصی.» تأخیر بیایید تیز کردن کنیم.

وی ذکر شد: متأسفانه در هشت سال قبلی معمولی نرخ انبساط مالی فوق العاده زیرین {بوده است}، با این حال {در این} مقامات برای امسال انبساط ۸ درصدی را در تذکر گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی تحریک کردن شد.

آیت الله رئیسی همراه خود خاص اینکه این مقامات به فراسوی مرزها مورد توجه قرار گرفت نمی شود، افزود: ما برای اداره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ملت به داشته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرفیت های شخصی ملاحظه داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدیم همراه خود بستگی به توانمندی های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه می توان ملت را مدیریت کرد. اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی».

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به کاهش نرخ تورم در ماه های جدیدترین ذکر شد: درست در این لحظه همراه خود اقدامات {انجام شده} انبساط تورم به همان اندازه حدودی مهار شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود همدلی قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت مجلس بتوانیم اقدامات اجباری را انجام دهیم. گام هایی در جهت مدیریت تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش رشد مالی.

رئیس جمهور در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی بر پایبندی مقامات به استفاده اجتناب کرده اند نیروهای انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همواره به مسئولان این ضمانت را می دهم کدام ممکن است اجتناب کرده اند نیروهای همراه خود انگیزه انقلابی در اقشار مختلف به طور قابل توجهی کودکان استفاده کنند.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به سخنان منصفانه میهمان مبنی بر میل کار زیبایی شناختی بر ورزش های مالی تاکید کرد: هر ۲ میل برای ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در عین جاری مورد ملاحظه قرار گیرد. مقامات سعی می تنبل امتیازات معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این امتیازات زیبایی شناختی را دنبال تنبل.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به اقدامات مقامات برای افزایش درآمدهای ملت ذکر شد: در تعدادی از ماه قبلی کمیت مبادلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات همراه خود کشورهای مختلف ۲ برابر شد، این در حالی است کدام ممکن است کالا نفت در بازتاب خرس تاثیر قرار گرفته بود. وی افزود: درست در این لحظه به سادگی نفت صادر می کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شد کدام ممکن است اگر نیاز انتقادی برای امتحان کردن این وجود داشته باشد، هیچ مانعی {نمی تواند} ملت را هدایت تنبل.

رئیسی ذکر شد: مقامات به همه احترام می گذارد، با این حال قطعا افرادی که اساس گذار وضع فعلی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان اجتناب کرده اند عملکردشان راضی نیستند نباید در تجهیزات ها استفاده شوند. از گرفتن روحیه جهادی سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی یکی اجتناب کرده اند محورهایی است کدام ممکن است این مقامات بر آن تاکید کرده است.

رئیس‌جمهور در شکسته نشده بر استفاده اجتناب کرده اند توانمندی‌های هیئت‌های مذهبی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: هیئت‌های مذهبی متشکل اجتناب کرده اند جوانانی صادق را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها در صحنه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توان اجتناب کرده اند این توان لاینفک برای تعمیر متنوع اجتناب کرده اند مشکلات استفاده کرد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعصبان نظام نوزاد‌ترین اشتباهی را کدام ممکن است نیروهای انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات مرتکب می‌شوند بدتر کردن می‌کنند، به همین دلیل باید همراه خود محافظت هوشیاری، استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای ورزش‌ها همواره آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء یابد.

رئیس جمهور ذکر شد: کلاس ها هیئت های مذهبی گروه های خودآموزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودسازی است، استفاده اجتناب کرده اند اشعار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب سازنده برای نوجوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویت امری حیاتی است.

رئیسی همراه خود ردیابی به اهمیت ارتباط مسئولان، دولتمردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنه سیاسی ذکر شد: شخصا در همه زمان ها سعی کرده ام ارتباطم را همراه خود مردمان محافظت کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر جا برداشتن نکردم مردمان استقبال می کنند، دانشمندان، تسبیح ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن ها. کدام ممکن است همراه خود هیکل اشخاص حقیقی اتصال نزدیک دارند، آن را برای شخصی ارزشمند می دانند».

{در این} دیدار حاجی آقا منتظری، حاجی علی انسانی، حاجی مرتضی طاهری، حاجی مهدی صالح شور، آقایان مسعود برایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاجی سعید حدادان دغدغه ها، دغدغه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها شخصی را در زمینه امتیازات زیبایی شناختی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی همراه خود رئیس جمهور {در میان} گذاشتند.

{در این} مراسم متنوع اجتناب کرده اند محبین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندان به اهل بیت علیهم السلام نیز به عزاداری پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصائب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایل شخصیت والای مؤمنان حضرت خدیجه سلام الله علیها را اشاره کردن کردند.

ساماندهی امور عزاداران، آمادگی برای کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند این سیستم های مقامات، نیاز استفاده اجتناب کرده اند نیروهای انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب الله در سطوح مختلف اجرایی، معامله با به رفع مشکلات زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی، حمایت های مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار اجتناب کرده اند هیئت های مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل گری. کدام ممکن است بازدید به عتبات عالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود خرابکاران اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاملان قیمت های ناحق اجتناب کرده اند محورهای سخنان مداحان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بیت علیهم السلام بود.