جانسون: هر هفته تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال می‌کنیم
وی اظهار داشت: فشار مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم‌ها علیه روسیه را افزایش خواهیم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر هفته تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعمال خواهیم کرد.