خروجی سوکی بانسار با قتل یکی از اهالی والفورد بسته شد


آیا سوکی به اشتباه تاجر را کشت؟

همانطور که سوکی تصور می کند، رانویر ممکن است بیهوش باشد تا مرده.

اما، اگر راوی برای کمک فرار کند، رانویر می‌تواند بیدار شود و با عصبانیت به سوکی حمله کند.

خیرات که هنوز از دست مادرش عصبانی است، از خواهر و برادرش می خواهد که بعد از دیدن دقیقه مارت به زودی سوکی را بررسی کنند.

آیا آنها به موقع مادرشان را پیدا خواهند کرد یا سوکی برای نجات خود باید رانویر را بکشد؟

EastEnders از دوشنبه تا پنجشنبه ساعت ۷:۳۰ بعد از ظهر از BBC One پخش می شود.