دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان خبرگزاری شیعیان افغانستان افغانستان


شفقنا افغانستان- دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان به رئوس مطالب زیر است:

خدایا عیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقلیت در آن نیست

خدایا مرا بر لغزش های این ماه سرزنش مکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتکب خطا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نافرمانی نگرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصیبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلا را برای عزت مسلمین هدف قرار مده.