رابطه افی و طارق در فصل ۳ تغییر خواهد کرد – باب خبر


کاملاً منزوی از خانواده اش، خیابان طارق. پاتریک (مایکل رینی جونیور) به سختی کسی را دارد که بتواند به او اعتماد کند Power Book II: Ghost. به نظر می رسد بهترین دوست او برایدن وستون (جیانی پائولو) و شریک تجاری / معشوقه اش افی مورالس (آلیکس لاپری) تنها افرادی هستند که او می تواند به آنها تکیه کند.

با این حال، رابطه افی و طارق قرار است در فصل ۳ به شدت تغییر کند.