رانندگان به دلیل ندانستن قوانین نسبت به جریمه تا ۵۰۰۰ پوند هشدار داده شده اند


اسپری عابر پیاده

سمپاشی عابر پیاده می تواند یک تخلف رانندگی بی احتیاطی باشد، چه با نیت مخرب انجام شود یا نه.

در مواردی استفاده می شود که “رهبری به یک عمل آشکار ناتوانی، خودخواهی، بی حوصلگی یا پرخاشگری اشاره دارد.”

جریمه معمول برای این تخلف ۱۰۰ پوند جریمه و سه امتیاز در مجوز است، اما جریمه می تواند تا ۵۰۰۰ پوند باشد.

مراقبت از حوضچه ها در نزدیکی پناهگاه های اتوبوس و مناطق عابر پیاده بهترین راه برای جلوگیری از نقاط قابل اجتناب است.