رهاسازی گاومیش کوهان دار وحشی در روستای کنت – ویدئو – اخبار


گاومیش کوهان دار وحشی برای اولین بار پس از هزاران سال به بریتانیا بازگشت. سه گاومیش کوهان دار در حومه کنت رها شدند به این امید که رفتار طبیعی آنها یک جنگل انبوه کاج تجاری را به یک جنگل طبیعی پر جنب و جوش تبدیل کند.

جنگل های پر رونق همچنین کربن بیشتری جذب می کنند و به مبارزه با بحران آب و هوا کمک می کنند. گرمایش جهانی با رها شدن گاومیش کوهان دار مشهود بود و انگلستان در چنگال موج گرما بود و خیلی زود بود که اجازه دهیم گاومیش کوهی قبل از شروع افزایش دما به سایه جنگل برسد.