سوئد: رئیس حزب راست افراطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندرو، قرآن کریم را تحمل حمایت پلیس می سوزاند


حیف ما –رئیس دانمارکی حزب راست افراطی Stram Kors عالی مدل اجتناب کرده اند قرآن کریم را در یک واحد جهان پرجمعیت مسلمان سوئد سوزاند.

طبق گزارش رسانه ها، راسموس پالودان همراه خود همراهی پلیس به حداقل یک فضای نهایی باز در جنوب لینشوپینگ سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب مقدس مسلمانان را در حالی کدام ممکن است اعتراض تماشاگران را نادیده می گرفت، گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزاند.

طبق گزارش رسانه ها، راسموس پالودان همراه خود همراهی پلیس به حداقل یک فضای نهایی باز در جنوب لینشوپینگ سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب مقدس مسلمانان را در حالی کدام ممکن است اعتراض تماشاگران را نادیده می گرفت، گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزاند.

حدود ۲۰۰ تظاهرکننده برای اعتراض در میدان تجمع کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گروه اجتناب کرده اند پلیس خواست اجازه ندهد رئیس نژادپرست کار شخصی را انجام دهد.

پس اجتناب کرده اند مراقبت نشده پلیس به تصمیم ها، تصادفاتی رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گروه همراه خود پرتاب سنگ {به سمت} پلیس راه را بر روی تردد مسدود کردند.

میکائیل یوکسل، سیاستمدار توقف تبار، کدام ممکن است حزب رنگ‌های مختلف سوئد را ایجاد کرد، اظهار داشت کدام ممکن است تحریکات ضداسلامی این سیاستمدار نژادپرست ضد اسلام تحمل حمایت پلیس در شهرهای در سرتاسر سوئد یکپارچه دارد.

یوکسل اظهار داشت کدام ممکن است پالودان به طور قابل توجهی محله ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری های پرجمعیت مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک مساجد را برای تحریکات محدوده می تنبل.

در سوئد کدام ممکن است همراه خود بلندترین صدا اجتناب کرده اند حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی مذهب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجدان حفاظت می تنبل، قرآن در محله های مسلمان نشین تحمل حمایت پلیس سوزانده تبدیل می شود».

وی افزود کدام ممکن است پلیس علاوه بر این اجتناب کرده اند مسلمانان تمایل دارد کدام ممکن است اجتناب کرده اند ذهن سلیم استفاده کنند از کتب مقدس آنها در برابر این چشمان آنها سوزانده شده است.

تأمین: aa