شومینه سوزی در آپارتمان یکی اجتناب کرده اند ساختمان های جاده آبلیان ایروان


روز اول ماه مه، ساعت ۲۱:۴۰، وسط سراسری مدیریت فاجعه زنگ خطری مبنی بر بروز شومینه‌سوزی در یکی اجتناب کرده اند آپارتمان‌های طبقه دوم در یکی اجتناب کرده اند ساختمان‌های جاده آبلیان ایروان بدست آمده کرد.

۲ گروه شومینه نشانی اجتناب کرده اند گروه کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات بخش کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات شهر ایروان وزارت اورژانس عازم محل حادثه شدند.

فراخوان پیچیدگی شومینه “۱ BIS” گفتن شده است ۲ گروه شومینه نشانی اجتناب کرده اند واحدهای شومینه نشانی بخش کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات شهر ایروان وزارت شرایط اضطراری عازم محل حادثه شدند.

وزارت امور اضطراری جمهوری اسلامی ایران

بر مقدمه قوانین کپی رایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق تکیه کن، تکثیر گزیده مطالب خبری نباید بخش قابل توجهی اجتناب کرده اند مطالب خبری را بدیهی تدریجی. هنگام بازتولید گزیده ای اجتناب کرده اند مطالب خبری در مکان، اشاره کردن شناسایی رسانه در عنوان گزیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این توصیه لینک سرزنده مکان الزامی است.