شکسته نشده توسعه تخلیه اسامی بدهکاران اصلی به جامعه بانکی
موسسه مالی مرکزی طبق بند ۱۶ تبصره ۱۶ قوانین بودجه ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند هفته بلند مدت اسامی بدهکاران بی نظیر به جامعه بانکی را آشکار می تدریجی.