صبح – اطلاعات عظیم ۲۴“مثلا همراه خود من می خواهم چه کنم؟” من می خواهم آلن سیمونیان را تحریک نمی‌کنم کدام ممکن است اجتناب کرده اند آزادی آرتساخ بازدید نکند | صبح – اطلاعات {بیست و چهارم}


گزاف گویی به محتوا
“مثلا همراه خود من می خواهم چه کنم؟” به همان اندازه روزی کدام ممکن است دلیلی برای هیجان انگیز وجود نداشته باشد، آنجا را توقف نمی‌کنم.» آلن سیمونیان با توجه به عدم بازدید اجتناب کرده اند آرتساخ. «آزادی» |: آراوت – اطلاعات ارمنستان
طبقه بندی کردن ها خبر بلافاصله