صبح – بیگ ۲۴ خبردر آرتساخ نباید افراد ممتازی وجود داشته باشند. سخنگوی رئیس جمهور درباره دستگیری ژنرال کاراپتیان. «آرتساخپرس» |: صبح – بیگ ۲۴ خبرپرش به محتوا
در آرتساخ نباید افراد ممتازی وجود داشته باشند. سخنگوی رئیس جمهور درباره دستگیری ژنرال کاراپتیان. آرتساخپرس |: آراووت – اخبار ارمنستان
دسته‌ها اخبار داغ