صبح – بیگ ۲۴ خبرآن شخص که اکنون پست نخست وزیری را در اختیار دارد، هرگز از مجازات اجتناب نخواهد کرد.» او نمی تواند مرا ساکت کند.» مشق شوشانیان |: صبح – بیگ ۲۴ خبرپرش به محتوا
کسی که اکنون پست نخست وزیری را در اختیار دارد، هرگز از مجازات اجتناب نخواهد کرد.» او نمی تواند مرا ساکت کند. مشق شوشانیان: آراووت – اخبار ارمنستان
دسته‌ها اخبار داغ