صبح – بیگ ۲۴ خبرما از بازرس RA می خواهیم از تبدیل فاجعه سونا مناتساکانیان به ابزاری برای خدمت به نیروی سیاسی خود خودداری کند. وکیل |: صبح – بیگ ۲۴ خبرپرش به محتوا
ما از بازرس RA می خواهیم از تبدیل فاجعه سونا مناتساکانیان به ابزاری برای خدمت به نیروی سیاسی خود خودداری کند. وکیل |: آراووت – اخبار ارمنستان
دسته‌ها اخبار داغ