صبح – بیگ ۲۴ خبراگر رئیس سیاسی ممکن است شورش برانگیزد، ما به خوبی می دانیم کدام ممکن است باید چه کار کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه اقدامات صلح جو انجام دهیم. تیگران آبراهامیان |: صبح – بیگ ۲۴ خبرجهش به محتوا
اگر رئیس سیاسی ممکن است شورش برانگیزد، ما به خوبی می دانیم کدام ممکن است باید چه کار کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه اقدامات صلح جو انجام دهیم. تیگران آبراهامیان |: آراوت – اطلاعات ارمنستان
دسته‌ها اطلاعات اخیر