صبح – بیگ ۲۴ خبر«آن حزب کمونیست از قبل در دایره باریک خود بحث می‌کنند، فدای نیکول، خلاص می‌شویم». ایشخان سقاتلیان |: صبح – بیگ ۲۴ خبرپرش به محتوا
«آن حزب کمونیست از قبل در دایره باریک خود بحث می‌کنند، «بیا نیکول را قربانی کنیم، از شر او خلاص می‌شویم». ایشخان سقاتلیان: آراووت – اخبار ارمنستان
دسته‌ها اخبار داغ