صبح – بیگ ۲۴ خبربا اینکه ارمنی نیستم اما می گویم “مال ما” چون خودم را میهن پرست ارمنستان و آرتساخ می دانم، به آرتساخ بیایید، بیایید تا با مهارت های خود به این کشور شجاع کمک کنید. یارون ویس “ملت” |: صبح – بیگ ۲۴ خبرپرش به محتوا
با اینکه ارمنی نیستم، می گویم “مال ما” چون خودم را میهن پرست ارمنستان و آرتساخ می دانم، به آرتساخ بیایید، بیایید تا با مهارت های خود به این کشور شجاع کمک کنید. یارون ویس «ملت» |: آراووت – اخبار ارمنستان
دسته‌ها اخبار داغ