طرز تهیه کباب خراسان رضویکباب پلو یکی اجتناب کرده اند غذاهای عادی استان خراسان رضوی است کدام ممکن است در آن جدا از گوشت اجتناب کرده اند برنج نیز استفاده تبدیل می شود.