عکسها/ تخریب «میان قلا» از نزدیک شکسته نشده دارد!


طبقه متوسط

تخریب مراتع حسین آباد برای مونتاژ پتروشیمی میانکلا در حالی شتاب گرفت کدام ممکن است سخنگوی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه اطراف زیست گفتن کردند این چالش نباید با بیرون مجوز انجام شود. این اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند {چه کسی} اصل می گیرند؟ این عکس های مطبوعاتی محیطی در پیش بینی زینب ابراهیمی است.

قطار را در اینستاگرام دنبال کنید

پست عکس/ تخریب «منگل» او همراه خود توانایی شکسته نشده دارد! اولین بار در شبکه قطار به نظر می رسد شد | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید