فینال خبر حادثه قطار زاهدانبر ایده داستان ها صدای ایرانعلی رضا شهریکی اظهار داشت: ساعت ۵ عصر دوشنبه قطار مسافربری «زاهدان – تهران» در بزرگراه «شورهگز» شهرستان فرج اجتناب کرده اند ریل خارج شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطار بازگشت.

به گزارش مهر، مدیرکل محل کار مدیریت فاجعه استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان اظهار داشت: قطار زاهدان – تهران هم اکنون به مسیر شخصی بازگشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ مشکلی {در این} زمینه {وجود ندارد}.