لوون کوچاریان. «به شوشی افتخار می کنم که پدرم در آزادسازی آن خدمت بزرگی کرد، اما پیروزی ما، روانشناسی یک برنده از ما ربوده شده است»لوون کوچاریان. «به شوشی افتخار می کنم که پدرم در آزادسازی آن خدمت بزرگی کرد، اما پیروزی ما، روانشناسی یک برنده از ما ربوده شده است» | صبح – بیگ ۲۴ خبرپرش به محتوا
لوون کوچاریان. من به شوشی افتخار می کنم که پدرم در آزادسازی آن خدمت بزرگی کرد اما پیروزی ما، روانشناسی یک برنده از ما ربوده شده است. آراووت – اخبار ارمنستان
دسته‌ها اخبار داغ