مروری بر مذاکرات وین در دیدار عمار الحکیم همراه خود وزیر خارجه عراق
وزارت امور خارجه عراق گفتن کرد کدام ممکن است در دیدار در لحظه رئیس جریان حکمت سراسری عراق همراه خود وزیر امور خارجه عراق، موضوع مذاکرات ایران همراه خود گروه ۵+۱ کسب اطلاعات در مورد این سیستم هسته ای ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.