مکرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوپن برای نمایندگی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ۲۴ آوریل به هماهنگی رسیدند


پس اجتناب کرده اند ادعا نتایج در اطراف اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون رئیس جمهور حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارین لوپن رئیس حزب راست افراطی جبهه سراسری به در اطراف دوم راه یافتند.

بر ایده نتایج در اطراف اول، مکرون ۲۷.۳ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوپن حدود ۲۴ سهم آرا را به بازو آوردند.

در اطراف دوم انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ آوریل برگزار تبدیل می شود.

در صورت تفسیر خطایی در محتوای متنی، پیامی را به ویرایشگر کشتی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا را ادعا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید Ctrl-Enter را فشار دهید.