همانطور که دعا می کردم وطن و سرژ سرکیسیان بومرنگ نشوند، الان هم همین کار را می کنم تا ارمنستان و نیکول پاشینیان بومرنگ نشوند.» صبح رفیع هوانیسیان: – بیگ ۲۴ خبرهمانطور که دعا می کردم وطن و سرژ سرکیسیان بومرنگ نشوند، الان هم همین کار را می کنم تا ارمنستان و نیکول پاشینیان بومرنگ نشوند.» صبح رفیع هوانیسیان: – بیگ ۲۴ خبرپرش به محتوا
همانطور که دعا می کردم وطن و سرژ سرکیسیان بومرنگ نشوند، الان هم همین کار را می کنم تا ارمنستان و نیکول پاشینیان بومرنگ نشوند.» رففی هوانیسیان |: آراووت – اخبار ارمنستان
دسته‌ها اخبار داغ