هماهنگی اولین برای تعمیر مطالبات پولی ایران همراه خود منصفانه موسسه مالی خارجی
وزیر امور خارجه ذکر شد: قرار شد همراه خود منصفانه موسسه مالی خارجی مطالبات پولی ما را تعمیر کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیروز هیاتی اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند ملت ها برای پیگیری توسعه اقدام در تهران بودند.