هواشناسی فردا/ کاهش دما در نیمه شرقی ملت
به آموزش داده شده است کارشناس هواشناسی، همراه خود ملاحظه حل و فصل بودن دمای هوا در ارتفاعات استان های واقع در البرز مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرقی، بارش ها به صورت برف {خواهد بود}.