وزیر علوم: در ملت همراه خود ضعیف خوابگاه مواجه هستیم


کد خبر: ۱۱۷۷۹۶

گذشته تاریخی تخلیه : چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ – ۹:۲۴

وزیر علوم همراه خود ردیابی به اینکه همچنان همراه خود ضعیف خوابگاه در ملت مواجه هستیم، اظهار داشت: در برخی اجتناب کرده اند دانشکده های شهرستان خوابگاه {وجود ندارد} و تمامی مسکن ها اجاره ای است. صندوق رفاه دانشجویان اجتناب کرده اند قالب های خیریه {در این} زمینه استقبال و حمایت می تنبل و بستر مناسبی را برای همکاری می دهد.

به گزارش ثریا – دکتر مهمت علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست جمعی همراه خود خیرین آموزش برتر اظهار داشت: نگاه به گذشته و جاری اقدامات زیادی اجتناب کرده اند سوی خیرین برای انبساط آموزش برتر {انجام شده} است. آموزش و پرورش اجتناب کرده اند جمله مونتاژ مسکن داده ها آموزی و مجتمع های آموزشی». بخشی اجتناب کرده اند این اقدامات است.

وزیر علوم تایید کرد: مشمولان می توانند همراه با تداوم ورزش های زودتر، به بحث اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان تمایل در منطقه های می خواست گروه، دانشجویان علوم اساس و انسانی، تجهیز آزمایشگاه ها به طور قابل توجهی حمایت اجتناب کرده اند نخبگان شاغل {در این} بخش بپردازند. نمایندگی های داده ها بنیان، «حرکت خیر شخصی را ببخشید.

دکتر ذوالفقول یکپارچه داد: گاهی می بینیم کدام ممکن است دانشجویان پیشکسوت و المپیاد در منطقه های علوم اساس {به دلیل} بازار کار کنجکاوی شخصی را رها کرده و در منطقه ای غیر اجتناب کرده اند منطقه زودتر یکپارچه تحصیل می دهند کدام ممکن است بورسیه این دانشجویان کمک بزرگی به انبساط آموزشی می تنبل. اجتناب کرده اند این منطقه ها.»

وی تاکید کرد: نخبگان و مخترعان پرانرژی در بخش پژوهش و فناوری همراه خود در امور خیریه می توانند مفهوم های آموزشی شخصی را به داده ها فنی هر دو محصول می خواست گروه تغییر کنند و {در این} صورت شاهد انبساط فناوری در ملت خواهیم بود. و تعداد اندکی اجتناب کرده اند ورزش هایی کدام ممکن است کودکان ملت انجام خواهند داد.

دکتر ذوالفقول همراه خود خاص اینکه همچنان در ملت همراه خود ضعیف مسکن مواجه بودیم، اظهار داشت: در برخی اجتناب کرده اند دانشکده های شهر خوابگاه {وجود ندارد} و تمام مسکن ها اجاره ای است. صندوق رفاه دانشجویان اجتناب کرده اند قالب های خیریه {در این} زمینه استقبال و حمایت می تنبل و بستر مناسبی را برای همکاری می دهد.

وی همراه خود تاکید بر اینکه کارهای خیریه جدا از تعمیر نیازهای گروه، اجتناب کرده اند عرف های ارزشمند اسلامی است، اظهار داشت: مستندسازی این آثار برای فروش آن شناخته شده به عنوان منصفانه سنت تجلیل شده و علاوه بر این محافظت آنها شناخته شده به عنوان منصفانه میراث مذهبی حیاتی است.

وزیر علوم {در این} دیدار اجتناب کرده اند کار کردن علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان کدام ممکن است چندین واحد ساختمانی همراه خود قابلیت ۴۰۰ دانشمند را مورد استفاده قرار گیرد در اسکان دانشکده فنی همدان به استانداری عرضه داد، تقدیر کرد.

دکتر ذوالفقل همراه خود اهدای لوح سپاس همراه خود امضای شخصی و وزیر ملت به خاطر این کار ارزشمند اجتناب کرده اند سوی استاندار احترام کرد.

چون آن است ولی همدان {در این} دیدار اظهار داشت: بهترین ثروت برای ملت کودکان است و بهترین ثروت برای خانوار ها فرزندان هستند و برای ما شناخته شده به عنوان مقامات خدمتگزار افراد هر گونه حمایت اجتناب کرده اند کودکان منصفانه مسئولیت است و در برابر این شبیه به زمان. وقت خوشحال از

وی افزود: موضوع اسکان دانشجویان غیرشهروندی در خوابگاه های تحمل نظارت دانشکده منصفانه نیاز است و پراکندگی دانشجویان در درجه شهر و اقامت آنها در محل قرارگیری های غیر آموزشی در نتیجه آسیب تبدیل می شود.

قالب صندوق رفاه دانشجویان

دکتر مسعود گنجی {در این} مونتاژ همراه خود گفتن لزوم یکپارچه ورزش های خیرخواهانه این صندوق در بخش مونتاژ و ساز مسکن اظهار داشت: قالب ۳۰، ۳۰ و ۴۰ در سال جاری به تصویب هیات امنای صندوق خواهد رسید. خوشایند.”

وی افزود: بر ایده این قالب ۴۰ نسبت ارزش مونتاژ مسکن توسط صندوق رفاه دانشجویان، ۳۰ نسبت توسط دانشکده محل مونتاژ مسکن و ۳۰ نسبت توسط ذی نفعان صنوبر تبدیل می شود.

دکتر اظهار داشت. گنجی: سامانه ای در صندوق رفاه ایجاد شده {است تا} خیرین را اجتناب کرده اند تمامی سطوح مونتاژ ماموریت و نحوه ارزش آنها مطلع تنبل.

رویکردها به ستاد خیریه وزارت علوم

دکتر مصطفی زمانیان دبیر گروه خیریه وزارت علوم همراه خود خاص اهمیت کار خیر و مهارت برجسته کدام ممکن است {در این} زمینه موجود است اظهار داشت: به مرحله اجرا و معامله رسیده است.

وی افزود: در متنوع اجتناب کرده اند کشورهای جهان مشارکت خیریه ها در اداره امور مرسوم است و متنوع اجتناب کرده اند دانشکده های مطرح دنیا اصلی بودجه شخصی را اجتناب کرده اند محل اوقاف و بنیادهای خیریه تامین می کنند.

دبیر ستاد خیرین وزارت علوم اظهار داشت: در وسط جدید ورزش این ستاد در تذکر داریم ورزش های زودتر را یکپارچه داده و زمینه حضور خیرین را در هیئت های امنا و مدیریت دانشکده فراهم کنیم. “

دکتر اظهار داشت. زمانیان همراه خود خاص اینکه متنوع اجتناب کرده اند اعضای گروه خیریه آموزش برتر در ملت کارآفرین هستند، اظهار داشت: همکاری خیران همراه خود امکانات انبساط و نمایندگی های داده ها بنیان به انبساط ورزش این موسسات {کمک می کند}.

دبیر ستاد خیرین آموزش برتر اجتناب کرده اند تدوین تفاهم نامه ای بین وزارت علوم و وزارت اقتصاد خبر داد کدام ممکن است در صورت امضای این تفاهم نامه کمک های پولی به موسسات خیریه در دانشکده ها شناخته شده به عنوان ارزش مشمول مالیات لحاظ تبدیل می شود.

تبر عبارات صدقه

{در این} نشست تعداد اندکی اجتناب کرده اند خیران به خاص سطح بازخورد شخصی اجتناب کرده اند جمله این سیستم ریزی متمرکز وزارت علوم و ستاد خیرین برای هدایت ها در آموزش برتر و تسهیل مشارکت خیران در قالب ها پرداختند.

به گزارش اداره کل روابط کلی وزارت علوم، این نشست همراه خود حضور تعداد اندکی اجتناب کرده اند معاونان وزارت علوم و روسای دانشکده های ملت برگزار شد.

تأمین: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری