وقتی دنبال کنندگان منصفانه استناد کلیدی را فاش کردند، فرانک سن کودک هایش را گیج کرد


همراه خود ملاحظه به اهمیت منصفانه خانوار صمیمی همراه خود قطعا ارزش آن را دارد های کاتولیک ایرلندی، فرانک سن بعید است کدام ممکن است فرزندان شخصی را فراموش تنبل.

همراه خود این جاری، به نظر می رسد مانند است سن جو ریگان عملکرد مهمی در خطاها تداوم سریال داشته است.

این موضوع روزی آشکارتر شد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند حامیان فرانک جو را مورد ملاحظه قرار داد و بیشتر اوقات اجتناب کرده اند او شناخته شده به عنوان پلی بین دو فرزند دیگرش، دنی (دنی والبرگ) و جیمی (ویل استس) یاد می کرد.

به این تکنیک کدام ممکن است او یکی اجتناب کرده اند کودک های وسط بود، با این حال {به دلیل} ناهماهنگی ها، فرانک علاوه بر این اصرار کرد کدام ممکن است جو عظیم ترین کودک است.