پاشینیان اطمینان داد که در صورت غیبت نماینده جمهوری آرشاخ در این روند هرگز با آذربایجان درباره حل و فصل مسئله قره باغ مذاکره نخواهند کرد. “مردم” |: صبح: – بیگ ۲۴ خبرپاشینیان اطمینان داد که در صورت غیبت نماینده جمهوری آرشاخ در این روند هرگز با آذربایجان درباره حل و فصل مسئله قره باغ مذاکره نخواهند کرد. “مردم” |: صبح: – بیگ ۲۴ خبرپرش به محتوا
پاشینیان اطمینان داد که در صورت غیبت نماینده جمهوری آرشاخ در این روند هرگز با آذربایجان درباره حل و فصل مسئله قره باغ مذاکره نخواهند کرد. «مردم» |: آراووت – اخبار ارمنستان
دسته‌ها اخبار داغ