چرا صحنه های سکس جیمی و کلر اینقدر مهم هستند “ما به این لحظات نیاز داریم”


کاوی نمونه دیگری از لیانگ یان و صحنه های جنسی با همسر بومی آمریکایی اش، آکیوتهسینهونسا (مورگان هولمیستر رام ام) را ذکر کرد.

او گفت: ما تراژدی آن رابطه را می بینیم، اما برای درک این از دست دادن به لحظات زیبا، صمیمی و عاشقانه بین آنها نیاز داریم.

او از «بازیگران شگفت‌انگیز» این نمایش به خاطر خلق چنین لحظات صمیمی برای تماشاگران تمجید کرد.

با این حال، او گفت دلیل دیگری که این صحنه‌ها مهم هستند، به منبع بازمی‌گردد، زیرا این لحظات «عمیق» در داستان‌های گابالدون هستند و بنابراین طرفداران اوتلندر این «عنصر رابطه» را می‌خواستند و به آن نیاز داشتند.