چه روزی عید فطر ۲۰۲۲ رویت ماه است – باب خبر


به دلیل، مسلمانان اجتناب کرده اند چرخه های ماهانه فازهای ماه برای ایجاد زمان آغاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک ماه رمضان استفاده می کنند.

برای سال ۲۰۲۲ رمضان از دو آوریل تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال محاسبات رؤیت ماه پیش سوراخ بینی می تدریجی کدام ممکن است عید فطر در روز دوشنبه ۲ مه برگزار شود.

با این حال، این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است هلال ماه در روز یکشنبه، اول ماه مه قابل رویت باشد.

معمولاً، ماه رمضان هر سال بین ۲۹ به همان اندازه ۳۰ روز اندازه می کشد.