چه زمانی طلبکاران جهانی ۱۲۰۰ قسط اول هزینه زندگی را مطالبه خواهند کرد؟


میلیون ها بریتانیایی یا به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه کار یا به دلیل پایین بودن درآمدشان به مزایای دولتی وابسته هستند.

ماه گذشته، نخست وزیر اعلام کرد که آنها کمک های بیشتری برای کمک به پرداخت قبوض افزایشی انرژی دریافت خواهند کرد.

بسیاری از بریتانیایی هایی که شهرت جهانی خود را از دست داده اند، مشتاقانه منتظر اولین پرداخت خود در ۱۴ جولای یا اندکی پس از آن هستند.

با این حال، در چند ماه آینده کمک های بیشتری برای آسیب پذیرترین افراد در دهه ۱۲۰۰ وجود دارد.

بیشتر بخوانید: مالیات شورای شهر: میلیون ها نفر می توانند لایحه مالیات شورا را صدها کاهش دهند