داوطلبان باید در سطح غیر دانشگاهی از سطح دستیار دستیار دیر دستیار یا معادل آن باشند. متقاضیان باید گزارشی از نشریه خود و بودجه کمک های تحقیقاتی مستقل و بررسی شده (حداکثر 500000 دلار در سال) داشته باشند. داوطلبان نباید از 15 سال از تاریخ اعطای مدرک تحصیلی خود تجاوز کنند. برای اطلاعات بیشتر با مدیریت @ obesity.org تماس بگیرید.