ما مراحل بهبود روابط و تغذیه شما را آموزش می دهیم و به شما می آموزیم که چگونه روابط جدیدی ایجاد کنید که امکان رشد ، ثبات و حمایت را فراهم کند.

شما می توانید کارگاه آموزشی رایگان ما را تماشا کنید تا بیاموزید که چگونه در انتخاب غذا متعادل باشید تا از وسواس غذایی و رژیم غذایی خود رها شوید ، وزن متعادلی داشته باشید و با غذا خوردن و بدن خود رابطه مثبت برقرار کنید.