ژنرال فلین توضیح می دهد که چرا توسط Deep State هدف قرار گرفت – ۲۰ خبر برتر


ژنرال فلین توضیح می دهد که چرا او مورد هدف دولت عمیق قرار گرفت:[They had to] مرا از سر راه بردارید زیرا به عنوان مشاور امنیت ملی به همه چیز دسترسی داشتم…. اگر من در این سمت می ماندم، اگر در این سمت به عنوان مشاور امنیت ملی می ماندم، هیچ تحقیقی از مولر انجام نمی شد … من آن را قطع می کردم … و اگر می توانستید ادامه دهید، اگر در این سمت می ماندید. موقعیت، ما این همه حماقت را با کووید نداریم.

اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفاً کمک مالی کوچکی به ما کنید یک فنجان قهوه برای کمک به حمایت از روزنامه‌نگاری محافظه‌کار – یا اطلاع رسانی. متشکرم.

منبع سندیکایی برای مقاله اصلی RWR.